Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

Koronawirus

Logo ciekawostkiOdpady takie jak maseczki ochronne, zużyte rękawiczki i kombinezony wyrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane

Godziny otwarcia

Logo ciekawostkiSiedziba firmy:                                 
pn-pt: 7:00-15:00
BOK:
pn-pt:7:00-15:00
             Kasa
             pn-pt:7:00-15:00

Odpady wielkogabarytowe

Logo ciekawostkiOdbieramy odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem, na zgłoszenie. Należy zgłaszać chęć wystawienia odpadów telefonicznie, w dzień poprzedzający zbiórkę. Tel. 75 77 32 028

Szanowni Mieszkańcy

Możliwe , że standardy utrzymania dróg w Gminie Bogatynia odbiegają od naszych zachodnich sąsiadów, gdyż oni nie płacą wysokich kar finansowych za nadużycia , niekompetencję oraz zaniedbania Zarządów spółek .

Tylko w tym roku Zarząd GPO Sp. z o.o.  musiał zapłacić karę , zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 08.06.2022r, w kwocie 985 884,39 zł ( decyzja nr. DEF-Z.IV.433.6.2023 ) za "niewłaściwe" działania Zarządu , kierującego spółką GPO Sp. z o.o. w latach 2008-2018. Za zapłaconą karę można było kupić  1065 ton soli, 13008 ton piasku lub kolejny sprzęt .

 Obecny Zarząd zakupił od chwili objęcia sterów spółki w sierpniu roku 2021 :

- Ciągnik Zetor wraz z oprzyrządowaniem ( kosiarka do poboczy, posypywarka, pług );

- Samochód ciężarowy trzyosiowy Renault;

- Koparka kołowa Atlas;

- Zamiatarka Hako mała, wykorzystywana do zamiatania oraz odśnieżania;

- Unimog Mercedes Benz z funkcją koszenia i odśnieżania;

- UMiG reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zostały przekazane dla GPO Sp. z o.o. 3 nowe śmieciarki;

- Dwa samochody samowyładowcze Iveco oraz Renault;

oraz wybudował halę do przechowywania soli i piasku.

 

Ponadto Spółka GPO nie zajmuje się jedynie letnim i zimowym  utrzymaniem dróg. Wykonujemy również takie prace w Gminie Bogatynia jak:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia;

- Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (tzw. Dzikie Wysypiska);

- Wykonywanie stałych czynności obejmujące opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie powierzchni placów zabaw zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów oraz opróżnianie i wywóz odpadów ze stacji na psie odchody;

- Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów;

- Utrzymanie i konserwacja elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Bogatynia;

- Wykonywanie na zlecenie bieżących remontów nawierzchni ulic i chodników na terenie Gminy Bogatynia;

- Utrzymywanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie Gminy Bogatynia;

- Utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni miejskiej w Mieście i Gminie Bogatynia;

- Cięcia sanitarne i wycinka drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów z terenów będących we władaniu Gminy Bogatynia;

- Prace konserwacyjne elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mieście i Gminie Bogatynia;

 

Zapewniamy, iż zastany stan Spółki na dzień 12.08.2021r. pod względem infrastruktury oraz sytuacji finansowej był tragiczny , sprzęt był niesprawny , niekompletny i zagrażał bezpieczeństwu pracowników. Ponadto strata Spółki w sierpniu 2021 wynosiła -123 813,50 zł, a strata za rok 2021 opiewała na kwotę: -1 030 833,73zł .

 Według „sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021, wydana została opinia z zastrzeżeniem dotyczącym możliwości kontynuacji działalności Spółki. Łączne nierozliczone straty z lat poprzednich powiększone o stratę z roku bieżącego wynosiły na dzień bilansowy 2021:  7 817 762,45 zł. Kapitał podstawowy Spółki wynosił 9 137 850,00 zł. Nierozliczone straty z lat ubiegłych powiększone o stratę z roku 2021 przewyższały sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału podstawowego, dlatego stosownie do dyspozycji zawartej w art. 233 kodeksu spółek handlowych Zarząd obowiązany był niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.”  Zgodnie z powyższą opinią sytuacja Spółki była na tyle zła , iż Spółka powinna zostać poddana do upadłości. Jednakże nowy Zarząd Spółki podjął się jej odbudowy oraz przywrócenia płynności finansowej Spółki , terminowego wypłacania pensji pracownikom GPO Sp. z o.o., terminowych wypłat świadczeń socjalnych , składek ZUS , zobowiązań wobec kontrahentów i wielu innych zobowiązań. Pragnę Panią poinformować , iż Spółka pod nowym zarządem oraz dzięki ciężkiej pracy i wsparciu Burmistrza Miasta i  Gminy Bogatynia, Rady Miasta i Gminy Bogatynia, Rady Nadzorczej GPO Sp. z o.o. oraz przede wszystkim całego zespołu pracowników GPO Sp. z o.o. , na chwilę obecną może pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym, ostateczne dane będą upublicznione na koniec roku, po zakończeniu roku sprawozdawczego 2023.

Odnośnie niedoborów w zatrudnieniu pracowników Spółki GPO, które zostały poruszone podczas dyskusji pod jednym z postów. Pragniemy poinformować iż na dzień 30.11.2023 stan osobowy osób zatrudnionych w GPO Sp. z o.o. wynosi 128 , a na dzień objęcia zarządem Spółki, wynosił 111 osób co stanowi zwiększenie ilości osób zatrudnionych, o 15,31  %. Może te dane pozwolą zrozumieć jaka praca została wykonana , w jak krytycznej sytuacji znajdowała się Spółka oraz ile pracy jest jeszcze do wykonania aby oczekiwany efekt przez Mieszkańców mógł zaistnieć.

 Prezes Zarządu oraz kierownictwo Spółki ma dla wszystkich mieszkańców Gminy Bogatynia zawsze otwarte drzwi i może udostępnić wszelkie niezbędne informacje, aby potwierdzić wszystkie wyżej opisane dane.

Pragniemy zapewnić , iż dokonamy wszelkich starań , aby owoce naszej pracy były lepiej widoczne i lepiej odbierane w Gminie Bogatynia w jak najkrótszym okresie czasu.

 Życzymy wszystkiego najlepszego.

FACEBOOK