Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminnnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. – „www.gpobogatynia.pl”.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 17
59-920 Bogatynia
Telefon: 757732028 oraz 757732258
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności


https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=5b9844aa-1901-44f2-8837-dda7eff89aa7
https://accessibleweb.com/website-accessibility-checker/?page_url=https%3A%2F%2Fgpobogatynia.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audio deskrypcji.

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Lewicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Telefon: 75 77 32 028

 

Procedura wnioskowo-skargowa


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Budynek: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, Bogatynia

Obiekt zlokalizowany jest z dala od centrum miasta.
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy o niskim natężeniu ruchu. Na tym odcinku ulica jest dwukierunkowa. Brak ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Do obiektu nie prowadzi żadna trasa komunikacji publicznej, dlatego też w okolicy nie ma przystanku autobusowego.
Budynek posiada jedno główne wejście. Z miejsca parkingowego do wejścia nie prowadzą żadne ciągi komunikacyjne dla pieszych.
Wejście od strony ulicy jest dostępne z poziomu „0” i prowadzi do miejsca obsługi interesantów.
Jako dostęp alternatywny dla interesanta z niepełnosprawnością ruchową, możliwa jest obsługa na parterze w Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku spraw załatwianych na innych kondygnacjach niż parter budynku, pracownik Biura Obsługi Interesanta telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością ruchową prowadzi na parterze budynku.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Ponadto brak wyposażenia w pochylnie, pętle indukcyjne.
Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy, brak platform.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Parking znajduje się przed budynkiem. Parking przed budynkiem posiada miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK