Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

 

Rodzaj przeważającej działalności:

wg EKD  - od czasu powstania Spółki

wg PKD 2004 -  9002 Z   Gospodarowanie Odpadami

 obowiązuje

wg PKD 2007 -  3811 Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie:

 1. Wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów (EKD 90.00)..
 2. Oczyszczania ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu (EKD 90.00)...
 3. Usuwania i wywozu ścieków komunalnych (EKD 90.00)...
 4. Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (EKD 74.70)...
 5. Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10)....
 6. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów (37.20)...
 7. Budowa i naprawa systemów kanalizacyjno - ściekowych i wodnych (45.24)...
 8. Wynajem środków transportu lądowego (71.21)....
 9. Transport pasażerski pozarozkładowy drogowy (60.23)...
 10. Towarowy transport drogowy (60.25)...
 11. Handel paliwami stałymi i płynnymi (EKD 51.51)....
 12. Usługi (roboty) związane z remontami i naprawami dróg (EKD 45.23)...

 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
 2. Uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych PKD 01.13.....
 3. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z…
 4. Chów i hodowla pozostałych zwierząt PKD 01.49.Z...
 5. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z włączeniem pozyskiwania produktów leśnych PKD 02.10.Z.....
 6. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z…
 7. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z…
 8. Produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z…
 9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z….
 10. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z…
 11. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z …
 12. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z ….
 13. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z…
 14. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy PKD 22.11.Z…
 15. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z…
 16. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu PKD 23.61.Z…
 17. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej PKD 23.63.Z…
 18. Produkcja zaprawy murarskiej PKD 23.64.Z…
 19. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z…
 20. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania PKD 25.21.Z…
 21. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.29.Z…
 22. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków PKD 25.50.Z..
 23. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z…
 24. Obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z…
 25. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z……
 26. Produkcja opakowań z metali PKD 25.92.Z…
 27. Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z…
 28. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 25.99.Z……
 29. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z…
 30. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z…
 31. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z…
 32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z…
 33. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z…
 34. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z…
 35. Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31.Z…
 36. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z…
 37. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z…..
 38. Roboty związane z budowa dróg i autostrad PKD 42.11.Z…
 39. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z…
 40. Roboty związane z budowa mostów i tuneli PKD 42.13Z…
 41. Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z…
 42. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z…
 43. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z…
 44. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z…
 45. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z …
 46. Tynkowanie PKD 43.31.Z…
 47. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD43.33.Z…
 48. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z…
 49. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKB 43.39.Z...
 50. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z…
 51. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z…
 52. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z…
 53. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z…
 54. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z..
 55. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z…
 56. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z…
 57. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z…
 58. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z…
 59. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD 49.31.Z…
 60. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z…
 61. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z…
 62. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B…
 63. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C…
 64. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z…
 65. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A…
 66. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z…..
 67. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z.....
 68. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z…
 69. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z…
 70. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z….
 71. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z…
 72. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z…
 73. Pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z…
 74. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z…
 75. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z….
 76. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego PKD 95.22.Z…..
 77. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z…
 78. Wykorzystywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z…..
 79. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane PKD 85.59.B...

 

 
FACEBOOK