Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.970.550,00 zł,- (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy  pięćset pięćdziesiąt złotych)i dzieli się na 299.411 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście) udziałów po 50 zł, (pięćdziesiąt zł)  każdy.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w całości przez Gminę i Miasto Bogatynia w następujący sposób:

1) gotówką 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) udziałów w łącznej kwocie 6.900.000,00 zł (sześć     
    milionów dziewięćset tysięcy złotych),

2) wkładami niepieniężnymi – w łącznej kwocie 8.070.550,00zł (osiem milionów siedemdziesiąt  tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

  Za wkład niepieniężny przyznaje się Gminie i Miastu Bogatynia 161.411 (sto sześćdziesiąt jeden   tysięcy czterysta jedenaście) udziałów. 

FACEBOOK