• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. mieści się przy ul. Zgorzeleckiej w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych.

Każdy mieszkaniec miasta  ma możliwość we własnym zakresie oddać wysegregowane odpady komunalne, które zostaną przeznaczone do unieszkodliwiania, odzysku czy recyklingu.

 

Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek - czwartek 800 - 1700
piątek 900 - 1600
pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 700 - 1500
niedziela nieczynne

 

W PSZOK-u mieszkańcy mogą oddać następujące rodzaje zbieranych selektywnie odpadów:

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (monitory, telewizory, laptopy, notebooki,       kalkulatory, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia,
 • zużyte opony,
 • odzież,
 • tekstylia,
 • wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi, wanny żeliwne)

 

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Uchwale Nr LXVII/552/17 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Załącznik nr 1.

PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do ww. uchwały.

Link do uchwały nr LXVII/552/17 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów pobierz
Link do Załącznika nr 1 Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych pobierz
Link do załącznika nr 2 Regulamin korzystania z PSZOK pobierz

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, natomiast odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

PSZOK będzie przyjmował wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Bogatynia, na których zamieszkują mieszkańcy.

FACEBOOK