Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

 

Lista odpadów przyjmowanych na
Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bogatyni

L.p.

Nazwa odpadu

Kod odpadu

1

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 02

2

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 08

3

Odpadowe piaski i iły

01 04 09

4

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 12

5

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 13

6

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 81

7

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

8

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 07

9

Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 83

10

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 01

11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 04

12

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82

13

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 01

14

Odpady poekstrakcyjne

02 03 03

15

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 04

16

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 05

17

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 80

18

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 81

19

Odpady tytoniowe

02 03 82

20

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 03

21

Wysłodki

02 04 80

22

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 02

23

Odpadowa serwatka

02 05 80

24

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 03

25

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 01

26

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 02

27

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 04

28

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 05

29

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 80

30

Odpady kory i korka

03 01 01

31

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

32

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 82

33

Odpady z kory i drewna

03 03 01

34

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

35

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 08

36

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 11

37

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

38

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 10

39

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 20

40

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

ex 04 02 21

41

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

ex 04 02 22

42

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 01

43

Popioły lotne z węgla

10 01 02

44

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 15

45

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania
odpadów paleniskowych

10 01 80

46

Żużle odlewnicze

10 09 03

47

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne
niż wymienione w 10 09 05

10 09 06

48

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 09 07

10 09 08

49

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 10

50

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 12

51

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne
niż wymienione w 10 10 05

10 10 06

52

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
wymienione w 10 10 07

10 10 08

53

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 10

54

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika
budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 08

55

Wybrakowane wyroby

10 13 82

56

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

57

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

58

Opakowania z metali

15 01 04

59

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

60

Opakowania ze szkła

15 01 07

61

Opakowania z tekstyliów

15 01 09

62

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

63

Zużyte opony

16 01 03

64

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 11*

65

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

66

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

16 02 14

67

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,
16 03 80

16 03 06

68

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
spożycia

16 03 80

69

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 01*

70

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

71

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 04

72

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

16 82 02

73

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

74

Gruz ceglany

17 01 02

75

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

17 01 03

76

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

17 01 07

77

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

ex 17 01 80

78

Odpady z remontów i przebudowy dróg

ex 17 01 81

79

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 17 05 03

17 05 04

80

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 06

81

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 05 08

82

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego

19 05 02

83

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do
wykorzystania)

19 05 03

84

Inne niewymienione odpady

19 05 99

85

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
komunalnych

19 06 04

86

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
zwierzęcych i roślinnych

19 06 06

87

Skratki

19 08 01

88

Zawartość piaskowników

19 08 02

89

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 05

90

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda
zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 09

91

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 12

92

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 14

93

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 01

94

Osady z klarowania wody

19 09 02

95

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 03

96

Zużyty węgiel aktywny

19 09 04

97

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 05

98

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 06

99

Inne niewymienione odpady

19 09 99

100

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 09

101

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11

19 12 12

102

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 08

103

Urządzenia zawierające freony

20 01 23*

104

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki

20 01 35*

105

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

106

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

107

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 02

108

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

109

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

110

Odpady z targowisk

20 03 02

111

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 03

112

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości

20 03 04

113

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 06

114

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

115

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

 

 

FACEBOOK